Punkt.

Terms

Lietotņu izmantošanas noteikumi Izmantojot lietotnes ''Punkt'' , ''Punkt Restaurants'' un ''Punkt Courier'' un tīmekļa vietni thepunkt.app, Jūs piekrītat to lietošanas noteikumiem. Pirms lietotņu ''Punkt'', ''Punkt Restaurants'', ''Punkt Courier'' un tīmekļa vietnes thepunkt.app lietošanas, lūdzu rūpīgi izlasiet lietošanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat noteikumiem, lūdzu neizmantojiet mobilās lietotnes ''Punkt'', ''Punkt Restaurants'', ''Punkt Courier'' un tīmekļa vietni thepunkt.app. Plašāka informācija par pieejamajiem pakalpojumiem pieejama thepunkt.app.

1. Definīcijas 1.1. “Punkt” nozīmē mobilās lietotnes ''Punkt'', ''Punkt Restaurants'', ''Punkt Courier'' un tīmekļa vietni thepunkt.app.

Punkt identitāte un piederība Publiskais nosaukums: "Punkt"; E-pasta adrese: e@thepunkt.app . Punkt mobilo lietotņu 'Punkt'', ''Punkt Restaurants'', ''Punkt Courier'' un tīmekļa vietnes thepunkt.app izstrādātājs un īpašnieks: SIA NORD MADE, Reģ. Nr. 40203246784, juridiskā adrese Rīga, Vārnu iela 12 - 4, LV-1009.

1.2. ''Partneris''- restorāns, veikals, zemnieku saimniecība, kurjers, u.c. sadarbības partneri, kas parakstījis sadarbības līgumu ar Punkt un kas piedāvā savus produktus un / vai to piegādi ''Punkt'' lietotnē (ja par to ir veikta vienošanās) .

1.3. “Lietotājs” nozīmē fizisku vai juridisku personu, kura, izveidojot lietotāja kontu, izmanto Punkt lietotnes.

1.4. ''Pirkuma līgums'' ir partnera produktu pirkuma līgums.

2. Lietotāju konti

2.1. Lai uzsāktu Punkt lietošanu, Lietotājs reģistrē Lietotāja kontu, aizpildot nepieciešamās reģistrācijas pozīcijas. Lietotāja reģistrācijas informācija ir konfidenciāla (ja nav atsevišķa vienošanās starp Lietotāju un Punkt). Lietotājs ir atbildīgs par reģistrācijas informāciju nepieejamību trešajām personām.

2.2. Lietotājam ir ierobežotas, neekskluzīvas, atsaucamas, nenododamas tiesības lietot Punkt aplikācijas, bez tiesībām šīs tiesības nodot citai fiziskai vai juridiskai personai. Lietotājs drīkst izmantot tikai vienu personisku Lietotāja kontu.

2.3. Ja Lietotāja informācija nonākusi trešās personas rīcībā, par šo faktu nekavējoties jāinformē Punkt administrācija. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu darbību Lietotāja konta ietvaros.

3. Punkt lietotņu darbības principu apraksts

3.1. ''Punkt'' nodrošina platformu, kurā Lietotājs pēc savas izvēles var veikt ēdiena un piegādes servisa pasūtīšanu no lietotnē pieejamo Partneru saraksta.

3.2. Partneru sastādītais produktu piedāvājums ar to aprakstiem un cenu ir publiski pieejams ''Punkt'' lietotnē.

3.3. Pēc Pasūtījuma saņemšanas, Punkt nodod pasūtījuma informāciju Partnerim. Pēc pasūtījuma apmaksas lietotnē ''Punkt'' Punkt Pasūtījuma informāciju nodod Partnerim un Punkt Partnera vārdā nosūta Lietotājam Pasūtījuma apstiprinājumu. Šajā brīdī starp Lietotāju un Partneri stājas spēkā Pirkuma līgums, kā arī tiek noslēgta vienošanās par piegādes pakalpojumu veikšanu, ko Lietotājs pasūta ar Punkt starpniecību. Punkt Partnera vārdā Lietotājam sastāda pirkumu apliecinošu elektronisku čeku, kas apskatāms sadaļā ‘’Invoices’’.

3.4. Lietotāja izvēlētais Partneris atbilstoši Pasūtījumā norādītajam produktu sarakstam, piegādes datumam un laikam u.c. norādēm sagatavo Pasūtījumu. Punkt nav atbildīgs Lietotājam par Partnera izpildītu Pasūtījumu (Produktu). Punkt ir atbildīgs Lietotāja priekšā par veikto Produkta piegādes pakalpojumu, ko Pasūtījuma izpildē nodrošina Punkt.

3.5. Produkta cena, kas norādīta apmaksai, atbilst Produkta cenai, kas publicēta aplikācijā Pasūtījuma veikšanas dienā. Informācijai par Produkta cenu un svaru jātabilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto Produktu cenas.

3.6. Partneris ir atbildīgs par Produkta sastāva un alergēna norāžu informācijas nodrošināšanu Produktu aprakstos Punkt lietotnē. Šai informācijai jātabilst visām Eiropas Padomes un Parlamenta Regulas Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.

3.7. Pēc Pasūtījuma izdarīšanas, Lietotājs to nevar atsaukt. Pasūtījums ietver gan produktu pasūtījumu, gan piegādes pakalpojumu. Pirms Pasūtījuma veikšanas Lietotājam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar pasūtāmo produktu sarakstu, piegādes informāciju u.c. detaļām.

4. Maksājumi

4.1. Lai veiktu maksājumu ''Punkt'' lietotnē, Lietotājs reģistrē lietotnē derīgu maksājuma karti. Punkt nesaglabā maksājuma kartes informāciju, to veic Punkt ārpakalpojuma partneris, maksājuma servisa nodrošinātājs. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pasūtījuma summa tiek automātiski atskaitīta no Lietotāja maksājuma kartes. Partnera vārdā Punkt ir tiesības veikt rezervāciju no Lietotāja maksājuma kartes. Maksājumu apstrādei Punkt izmanto trešo personu - maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

4.2. Pēc Pasūtījuma summas apmaksas (atskaitīšanas no Lietotāja maksājuma kartes ), Lietotājs ir izpildījis visas maksājuma saistības pret Punkt. Punkt Partnera vārdā saņem visus maksājumus no Lietotāja.

4.3. Punkt var piešķirt Lietotājiem vienreiz vai vairākkārt izmantojamus atlaižu kuponus vai kredītus, ko Lietotāji izmanto Pasūtījumu veikšanai. Katram kupona un atlaides veidam Punkt nosaka to iegūšanas un izmantošanas noteikumus, kas ir publicēti ''Punkt'' tīmekļa vietnē vai lietotnē. Tos nav iespējams izmantot apmaiņai pret naudu.

4.4. Ja tiek konstatēts, ka Lietotājs pārkāpj atlaižu kuponu vai kredītu lietošanas noteikumus, Punkt ir tiesības tos anulēt un piestādīt rēķinu, kas ir ekvivalents vērtībai par attiecīgo izmantoto kuponu vai atlaidi.

5. Pasūtījuma piegāde

5.1. Pēc Pasūtījuma apmaksas, Pasūtījums tiek piegādāts Lietotājam pasūtījuma informācijā norādītajā adresē, datumā un laikā. Piegādes lietotni nodrošina Punkt, piegādes servisu veic Punkt Partneris.

5.2. Lietotājam jābūt pieejamam Pasūtījuma saņemšanai norādītajā adresē 15 minūtes pirms izvēlētā laika. Lietotājam jābūt sasniedzamam telefoniski piegādes laikā. Ja nepieciešamības gadījumā uz norādīto telefona numuru nav iespējams sazināties ar Lietotāju, Pasūtījuma izpildīšana var tikt atcelta un tam tiek piemērota pilna Pasūtījuma samaksa. Pēc piegādes veikšanas, Lietotājs saņem paziņojumu lietotnē par piegādes pabeigšanu. Pēc piegādes paziņojuma nosūtīšanas atbildība par Pasūtījumu tiek nodota Lietotājam.

5.3. Lai nodrošinātu Covid - 19 piesardzības pasākumus, tiek piedāvāta Pasūtījuma bezkontakta piegāde. Ja Lietotājs izvēlas bezkontakta piegādes iespēju, tad Pasūtījums tiks piegādāts līdz norādītās adreses durvīm un Lietotājs saņem paziņojumu lietotnē par piegādes pabeigšanu. Pēc piegādes paziņojuma nosūtīšanas atbildība par Pasūtījumu tiek nodota Lietotājam.

6. Piegādes laiks

Partneris piegādā Pasūtījumu Lietotājam Lietotāja izvēlētā laika robežās. Lietotājs piekrīt, piegādes laiks ir aptuvens un izņēmuma gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Partnera neatkarīgu apstākļu dēļ (satiksmes sastrēgumi, negadījumi, laikapstākļu izraisītas sekas utt.) .

7. Sūdzības

7.1. Pēc Pasūtījuma priekšapmaksas, ko veic Lietotājs, Partneris apņemas sagatavot Pasūtījumu saskaņā ar norādīto piegādes laiku un datumu. Ja pēc piegādes Pasūtījuma saturam tiek konstatēti defekti vai nepilnības, Lietotājam ir tiesības kontaktēties ar Punkt (e-pasts: e@thepunkt.app), kas darbojas Partnera vārdā. Lietotājam ir skaidri jādefinē, jāapraksta un jāfiksē Pasūtījuma neatbilstības pozīcijas.

7.2. Partneris ir tieši atbildīgs par Pasūtījuma sagatavošanas kvalitāti un saturu.

8. Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu nepiemēro līgumiem par tādu pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā.

9. Intelektuālā īpašuma tiesības

9.1. Visas Punkt lietotnes (''Punkt'', ''Punkt Restaurants'' un ''Punkt Courier'') un tīmekļa vietne ''thepunkt.app'' ir intelektuālā īpašuma tiesības un ar to saistītā dokumentācija ir Punkt intelektuālā īpašuma objekti.

9.2. Punkt nenes atbildību, ja Lietotājs pārkāpj trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

10. Papildus noteikumi Punkt lietotņu lietošanā

10.1. Lietotājam ir pienākums izpazīties ar visiem aktuālajiem lietošanas noteikumiem pirms lietotnes lietošanas. Lietotājs ir atbildīgs, lai lietotnes veiksmīgas darbības nodrošināšanai tiktu lejuplādēti visi publiski pieejamie atjauninājumi un nodrošināts stabils interneta savienojums.

10.2. Punkt lietotājiem jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu.

10.3. Lietotņu saturs var tikt mainīts un papildināts (t.sk. produktu un partneru skaits, pakalpojumu klāsts, atlaižu un kredītu piedāvājums utt.)

10.4. Punkt nav atbildīgs par Partneru ievadītās un sniegtās informācijas patiesuma pārbaudi. Punkt nav atbildīgs par trešo personu (t.sk. Partnera) sniegtās informācijas rezultātā radušos zaudējumu segšanu.

10.5. Lietotājs apņemas:

10.5.1. izmantot tikai Lietotājam piederošus personas datus;

10.5.2. neizmantot maksājuma kartes bez to īpašnieka piekrišanas;

10.5.3. neizmantot Punkt lietotnēs iekļauto informāciju bez saskaņošanas ar Punkt administrāciju;

10.5.4. jebkādā veidā nekopēt, nemodificēt un neatvasināt Punkt lietotņu kodu vai kādu tā fragmentu.

10.6. Punkt ir tiesības dzēst Lietotāja kontu un / vai atcelt Pasūtījumu, ja:

10.6.1. Punkt ir pamatotas aizdomas par Lietotāja personības datu vai maksājuma datu nepatiesu izmantošanu u.c. krāpnieciskam darbībām;

10.6.2. Lietotājs izdara materiālu vai emocionālu kaitējumu Punkt vai Punkt Partnerim.

11. Piemērojamie likumi un strīdu risināšana

11.1. Noteikumi sagatavoti, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un līgumattiecībām piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

11.2. Jebkuru strīdu puses cenšas risināt pārrunu ceļā.

11.3. Ja strīds nav atrisināms pārrunu ceļā, Lietotājs nosūta rakstisku iesniegumu Punkt ar šādu informāciju:

11.3.1. Lietotāja vārds, uzvārds, Punkt lietotājvārds, adrese un iesnieguma datums;

11.3.2. Strīda priekšmets

11.3.3. Pasūtījuma apliecinošs dokuments, ja nepieciešams - fotofiksācija u.c. detaļas.

11.4. Punkt 15 darba dienu laikā sniedz rakstisku atbildi strīda risinājumam, ja līdz tam netiek rasta vienošanās. Punkt informē Lietotāju, ja atbilde objektīvu apstākļu dēļ nevar tikt sniegta 15 darba dienu laikā un sniedz atbildes pagarinājuma nepieciešamības pamatojumu.

11.5. Strīds tiek uzskatīta par atrisinātu, ja Lietotāju apmierina Punkt piedāvātais risinājums.

11.6. Ja Punkt ir pamatots iemesls atteikt prasību vai piedāvā alternatīvu risinājumu, Lietotājs par to tiek informēts 15 darba dienu laikā.

11.7. Ja Punkt atsakās apmierināt Lietotāja prasījumus, Lietotājam ir tiesības vērsties:

11.7.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā http://www.ptac.gov.lv

11.7.2. Punkt un Lietotājs strīdu risinājumam var izmantot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.%20show&lng=LV

11.7.3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā

11.7.4. Tiesā

12. Noteikumu izmaiņas un papildinājumi

12.1. Lietošanas noteikumiem iespējamas izmaiņas un papildinājumi, par ko puses tiks informētas Punkt mājas lapā thepunkt.app.

12.2. Ja Lietotājs nepiekrīt noteikumu izmaiņām vai papildinājumiem, tad Lietotājs pārtrauc lietotņu izmantošanu.

13. Noteikumu darbības laiks

Noteikumi ir saistoši, kamēr Lietotājs izmanto Punkt lietotnes. Lietotājam ir tiesības izbeigt lietotņu izmantošanu jebkurā laikā. Punkt ir tiesības izbeigt darbību jebkurā laikā.